Naar de content

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake levering van goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook door CarWise Information Service B.V. (gevestigd te Almere, KvK 39048849) en/of aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: “CarWise”).

De Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 delen:
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen (van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden en producten)

Hoofdstuk 2 – Levering van software (specifieke bepalingen inzake levering van CarWise software)

Hoofdstuk 3 – Levering van diensten (specifieke bepalingen inzake levering van consultancy diensten)

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

 Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • CarWise: CarWise Information Services B.V. gevestigd te Almere, dan wel de aan haar gelieerde vennootschap die wordt verzocht om (of overgaat tot) levering van diensten, software, producten of uitvoering van werkzaamheden;
 • CarWise software: de software welke door CarWise aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld om door Opdrachtgever te worden gebruikt conform het bepaalde in de tussen hen gesloten Overeenkomst en het bepaalde in deze Voorwaarden;
 • Data: alle gegevens die worden opgeslagen in de SQL databases binnen de CarWise software.
 • Diensten: alle werkzaamheden waartoe CarWise zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden.
 • Fout: het substantieel niet voldoen aan de door CarWise schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Software, en, ingeval de Software geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.
 • Gebruik van programmatuur: het installeren, gebruiken, kopiëren en iedere andere handeling met de CarWise software of een gedeelte ervan, alsmede het raadplegen van het documentatiemateriaal van het programma.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die CarWise software installeert en/of gebruikt of daarmee enige andere handeling verricht (zoals kopiëren/verspreiden).
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt of is gesloten of aan wie door CarWise een aanbod of offerte wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door CarWise één of meer diensten worden of zijn verricht;
 • Overeenkomst: de tussen CarWise en Opdrachtgever gesloten licentieovereenkomst inzake CarWise software of levering van diensten door CarWise.
 • Programmatuur of programma: een of meer voor computers leesbare programma’s met inbegrip van tot die programma’s behorende materialen, documentatie en gebruiksaanwijzingen.
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 1. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door CarWise uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 2 Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie welke CarWise naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van CarWise te stellen. CarWise heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie en vrijwaart CarWise voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.
 3. De door CarWise gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige door CarWise geleden schade, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal CarWise de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Opdrachtgever retourneren in de vorm waarin deze door CarWise is ontvangen, tenzij dataconversie heeft plaatsgevonden.

 Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van CarWise zijn geheel vrijblijvend en CarWise is slechts aan haar offertes gebonden indien CarWise een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 2. Afspraken, gemaakt nadat een overeenkomst conform het vorige lid tot stand is gekomen, binden CarWise slechts indien deze afspraken door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van CarWise schriftelijk zijn bevestigd of bekrachtigd.
 3. De in de offerte, opdracht en/of overeenkomst tussen partijen genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst tussen partijen te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte, opdracht en/of overeenkomst vermeld.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

 1. CarWise voert de opdracht uit naar beste kunnen, op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. CarWise bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s) en heeft het recht om daarbij derden in te schakelen zonder dat zij daarover met Opdrachtgever behoeft te overleggen.
 3. Door CarWise gegeven adviezen en overige informatie zijn op uiterst zorgvuldige wijze samengesteld, desondanks aanvaardt CarWise geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door haar uitgegeven of anderszins bekend gemaakte informatie.
 4. Opdrachtgever verplicht zich om direct na een geleverde dienst de in- en output te controleren en eventuele afwijkingen en/of gebreken onverwijld, doch binnen 8 dagen na levering van de dienst, schriftelijk aan CarWise te melden. Indien deze termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame.
 5. Indien de in lid 4 genoemde afwijkingen en/of gebreken naar redelijkheid en enkel toe te wijzen zijn aan handelen of nalaten van het personeel van CarWise (zulks ter beoordeling van CarWise) zullen deze afwijkingen en/of gebreken, mits tijdig gemeld, door CarWise kosteloos worden hersteld.
 6. Indien de in lid 4 genoemde afwijkingen en/of gebreken zijn ontstaan door onjuistheid of incompleetheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zullen de kosten voor het herstel van de geleverde dienst aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zulks ter beoordeling van CarWise.
 7. Indien Opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden of extra, niet in de offerte opgenomen werkzaamheden moeten worden verricht, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien dat het geval is, zal CarWise niet gebonden zijn aan de oorspronkelijke overeengekomen levertijd.
 8. Indien opdrachtgever na verstrekken van een opdracht deze opdracht annuleert is CarWise gerechtigd zonder uitvoering van werkzaamheden de volgende kosten door te belasten:
 9. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, 50% van de opdrachtkosten;
 10. Bij annulering binnen 1 werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, 100% van de opdrachtkosten.
 11. Termijnen waarbinnen de overeenkomst dient te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk tussen Opdrachtgever en CarWise overeengekomen is.

Artikel 5 Prijs en kosten 

 1. De overeengekomen prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en alle na het sluiten van de overeenkomst door de overheid opgelegde heffin­gen.
 2. CarWise kan de vermelde tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen overeenkomstig de jaarmutatie van het prijsindexcijfer uit de tabel “Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963”, zoals gepubliceerd door het CBS te ’s-Gravenhage (stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar).
 3. Overige prijzen kunnen jaarlijks naar alle redelijkheid worden aangepast, zulks ter beoordeling van CarWise.
 4. Indien CarWise ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in de overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling

 1. Als betalingsconditie geldt:
 2. Betaling binnen 14 dagen strikt netto na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Over factuurbedragen, welke niet binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn voldaan, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen met ingang van de factuurdatum tot het tijdstip van betaling.
 4. Bij betaling via automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.
 5. Bij geschillen met betrekking tot facturen is Opdrachtgever verplicht het gedeelte van de factuur, waarover geen geschil bestaat, of later volgende facturen, die betrek­king hebben op andere leveringen of diensten dan waarop het geschil betrekking heeft, volgens de normale betalingscondities te voldoen.
 6. Wanneer een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum nog niet is voldaan, is CarWise gerechtigd:
  1. de toegang tot de CarWise software op te schorten en ter beschikking gestelde softwarelicentie(s) in te trekken tot de vereiste betaling wel is voldaan.
  2. zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten in rekening te brengen.

Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van CarWise onverlet.

 1. CarWise is gerechtigd de levering van de CarWise software en eventuele diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling.
 3. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van CarWise daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is CarWise gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door CarWise te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is CarWise gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan CarWise uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. De vorderingen van CarWise zijn direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel executoriaal beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. In bovenstaande gevallen heeft CarWise voorts het recht uitvoering van deze Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de opdracht door CarWise houdt uitdrukkelijk geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in die bij CarWise rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren eveneens toe aan CarWise en/of haar licentiegevers. Alle programma’s, beschrijvingen, dragers c.q. opslagmedia die door CarWise voor de uitvoering van opdrachten beschikbaar worden gesteld of worden ontwikkeld, blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht het exclusieve eigendom van CarWise, diens licentiegevers en/of toeleveranciers.
 2. Aan Opdrachtgever wordt voor de duur van de overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot CarWise software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 van deze Voorwaarden.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en diensten waarin intellectuele eigendomsrechten van CarWise zijn vervat, dan wel producten en diensten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan CarWise gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen de CarWise software en beschrijvingen/handleidingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, c.q. derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de CarWise programmatuur, de daarbij behorende gebruikersdocumentatie en andere van CarWise ontvangen informatie en gegevens, behoudens voor zover noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de CarWise software. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd om de logo’s, merknamen, of andere uitingen die het intellectuele eigendom van CarWise zijn te vervangen door eigen of andere logo’s, merknamen e.d.

 Artikel 8 Vertrouwelijke informatie

 1. Opdrachtgever erkent dat de door of via CarWise ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van CarWise bevat.
 2. Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan CarWise de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die CarWise aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd; deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor CarWise en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij CarWise hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. CarWise en Opdrachtgever zullen voor zichzelf en voor de andere partij voorzorgsmaatregelen nemen, om de ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.
 4. Om bepaalde ondersteuning te kunnen verlenen aan Opdrachtgever kan het zijn dat CarWise een recente databaseback-up van Opdrachtgever vraagt. Door het afgeven van deze database geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming aan CarWise om deze database naar eigen inzicht te gebruiken met als doel de gewenste ondersteuning te kunnen verlenen.
 5. Partijen onthouden zich ervan bedrijfsgeheimen en andere gegevens van de ander, die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of die naar hun aard redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden opgevat, te openbaren of aan te wenden voor enig doel buiten het kader van de overeenkomst tussen partijen. Alle informatie omtrent de overeenkomst tussen partijen, de uitvoering daarvan en alle informatie waarvan partijen bij de uitvoering daarvan op de hoogte raken, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Partijen verplichten zich tot volledige geheimhouding daarvan.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. CarWise is niet aansprakelijk voor schade, verlies, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, en Opdrachtgever vrijwaart CarWise daarvoor, tenzij Opdrachtgever bewijst dat een en ander is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CarWise. Onverminderd het voorgaande is CarWise in ieder geval nimmer aansprakelijk:
 2. Wegens niet of niet tijdig leveren;
 3. Verlies of corruptie van data;
 4. In geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
 5. Voor schade ontstaan door de geleverde software;
 6. Voor gevolgschade (zoals schade door bedrijfsstagnatie) en indirecte kosten (zoals de kosten van extra inzet van personeel), en andere indirecte gevolgen van een schadeveroorzakend voorval, op welke wijze dan ook;
 7. Vorderingen van derden;
 8. Gemiste besparingen;
 9. Aansprakelijkheid van CarWise voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 10. Indien CarWise in enig geval voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt CarWise slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en voor maximaal het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst, maar nooit hoger dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 11. Opdrachtgever vrijwaart CarWise ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen, alsmede voor aanspraken van derden (medewerkers van CarWise en door CarWise ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in haar bedrijf of organisatie. Deze vrijwaring ziet niet op aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten binnen het internationaal privaatrecht (IPR) door/in verband met software tools van derden die zijn verwerkt in de CarWise programmatuur.
 12. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CarWise of haar medewerkers.

 Artikel 10 Overmacht 

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst tussen hen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in dit artikel in ieder geval verstaan: overheidsmaatregelen, storingen of uitvallen van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)crime en (cyber)vandalisme zoals netwerkaanvallen, ransomware en (D)DoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog of terrorisme, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in- en uitvoerbelemmeringen alsmede gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan CarWise is voorgeschreven.
 3. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat overigens recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 11 Duur en beëindiging 

 1. De Overeenkomst wordt (tenzij expliciet anders overeengekomen) initieel aangegaan voor de duur van 3 jaar. De overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend met een periode van 12 maanden verlengd tenzij Opdrachtgever of CarWise de overeenkomst tijdig schriftelijk opzegt.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald dient opzegging van de Overeenkomst te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop CarWise de opzegging ontvangt. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft CarWise recht op de volgende vergoeding:
 • bij opzegging binnen de initiële looptijd van 3 jaar: de overeengekomen vergoeding over het restant van de overeengekomen looptijd;
 • bij opzegging gedurende een van de aansluitende periodes van 1 jaar: de overeengekomen vergoeding over het restant van de looptijd (van het betreffende jaar).
 1. CarWise is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. surseance van betaling aanvraagt;
 4. haar onderneming liquideert; of
 5. haar activiteiten staakt.
 6. De beëindiging, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, ontslaat partijen niet van daaruit nog lopende verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld geheimhouding en intellectuele eigendom.
 7. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van  Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 8. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat CarWise ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CarWise vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12 Elektronische communicatie

 1. Opdrachtgever en CarWise zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. Zowel Opdrachtgever als CarWise zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

 Artikel 13 Overige verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien CarWise op locatie van Opdrachtgever diensten verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat CarWise in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van CarWise noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Artikel 14 Overige bepalingen, Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
 2. CarWise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot, en gebruik van de CarWise software en/of eventuele diensten van CarWise buiten gebruik te stellen wanneer Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen in deze en andere voorwaarden en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft Opdrachtgever in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CarWise, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
 4. Opdrachtgever dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling CarWise hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
 5. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze voorwaarden en alle overige van toepassing zijnde voorwaarden van CarWise de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
 6. In geval van tegenstrijdigheid gaan de voorwaarden in de getekende overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en CarWise vóór deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit hoofdstukken van deze voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een eerder hoofdstuk, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
 7. De door CarWise ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
 8. CarWise behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 9. Op alle overeenkomsten tussen CarWise en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 10. Alle geschillen uit of naar aanleiding van deze overeenkomst worden in eerste aanleg beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Hoofdstuk 2 – Levering van software

De in dit hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen zijn (naast het bepaalde in het vorige hoofdstuk) van toepassing indien CarWise programmatuur, apps, bijbehorende data(banken) en/of gebruikersdocumentatie (hierna: “Software”) voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Indien de Software aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager of download met de desbetreffende onderliggende programmatuur ter beschikking wordt gesteld, is er sprake van de SaaS-dienst.

Artikel 15 Gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever krijgt, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en onder voorwaarde van naleving van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-verpandbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht op de CarWise software, voor het tussen partijen overeengekomen aantal Gebruikers.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door CarWise en het gebruiksrecht van Opdrachtgever zich uitsluitend uit tot:
 • Bij levering van een SaaS-dienst: het aan Opdrachtgever beschikbaar stellen en beschikbaar houden van de functionaliteit van de Software via internet of een ander datanetwerk
 • Bij levering van Software: de zogeheten objectcode van de Software.

Het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De juridische eigendom van de Broncode van de CarWise software is eigendom van de Stichting Escrow Broncode CarWise. De broncode van de Software wordt nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.

 1. Ter bescherming van de rechten van CarWise zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat (de objectcode van) de programmatuur en bijbehorende documentatie geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt met uitzondering van die derden die in opdracht van Opdrachtgever de programmatuur hosten, technisch installeren en/of onderhouden of die op basis van een inhuurcontract voor Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, waarvoor (toegang tot) de programmatuur nodig is.
 2. Het gebruiksrecht van CarWise Software is voorbehouden aan Opdrachtgever, c.q. de Gebruikers ten behoeve van wie Opdrachtgever met CarWise een (licentie)overeenkomst is aangegaan. Gebruik door een partij die dit recht tot het gebruik van de programmatuur niet heeft verworven is verboden. Het gebruiksrecht is strikt aan de (rechts)persoon van Gebruiker verbonden. Het is Gebruiker niet toegestaan om het gebruiksrecht of de programmatuur, of enig gedeelte daarvan, op enigerlei wijze aan een derde over te dragen of anderszins in gebruik te geven, af te staan, te verhuren, dan wel om aan derden enig recht op de programmatuur te verlenen zonder een hiervoor verkregen gebruiksrecht van CarWise.
 3. De basisprogrammatuur van de CarWise software mag per afgegeven licentie slechts op één verwerkingseenheid tegelijk worden gebruikt. Met de basisprogrammatuur wordt bedoeld, dat gedeelte van de software waar de instellingenbestanden en gebruikersaantallen worden opgeslagen en bewaard. Het aantal client-installaties dat nodig is om de basisprogrammatuur te kunnen gebruiken is hierbij onbeperkt. Met client-installatie wordt bedoeld de hulpprogrammatuur die nodig is om met de basisprogrammatuur te kunnen verbinden om zo de basisprogrammatuur te kunnen gebruiken. Het aantal gebruikers dat gelijktijdig gebruik kan maken van de basisprogrammatuur wordt bepaald aan de hand van de verkregen CarWise licentie.
 4. Standaard heeft Opdrachtgever het recht om operationeel één administratie te voeren. Voor oefen doeleinden wordt een mogelijkheid geboden voor een tweede administratie.
 5. Het is Opdrachtgever c.q. een Gebruiker uitsluitend toegestaan kopieën te maken van de programmatuur ten behoeve van archiveringsdoeleinden/back-ups met betrekking tot beveiliging en risicobeperking. Alle kopieën van de programmatuur blijven eigendom van CarWise.
 6. Het is Opdrachtgever en Gebruiker niet toegestaan de programmatuur, al dan niet met behulp van derden, op welke wijze dan ook, te decompileren, reverse engineeren of op andere wijze te analyseren of reconstrueren of in de programmatuur wijzigingen aan te brengen, anders dan op door CarWise uitdrukkelijk aangegeven wijze.
 7. Indien aan Opdrachtgever tijdens de looptijd van dit contract een gebruiksrecht op een nieuw programma c.q. module van CarWise wordt verleend, zullen deze voorwaarden op dat programma overeenkomstig van toepassing zijn vanaf de leverdatum van het (de) betreffende programma(‘s).
 8. Opdrachtgever zal de uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende beperkingen op het Gebruiksrecht steeds in acht nemen, alsmede naleven. Zij zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan de SaaS-dienst, een en ander naar het oordeel van CarWise.

Artikel 16 Beveiliging en data(backup)

 1. Indien CarWise op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. CarWise staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan CarWise bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 2. De door of vanwege CarWise aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. CarWise is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CarWise. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 3. CarWise is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen en om toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 4. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 5. Het is CarWise steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 6. De door een Gebruiker ingevoerde data blijft eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke back-up voorziening. Opdrachtgever is gehouden de risico’s van verminking of verlies van gegevens en andere incidenten voor zijn organisatie te inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen te treffen en blijft zelf verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.
 7. Werkzaamheden verricht door CarWise in opdracht van Opdrachtgever, door het ontbreken van een deugdelijke back-up of door fouten gemaakt door Opdrachtgever, vallen niet onder het door CarWise te leveren onderhoud en zullen, zulks ter beoordeling van CarWise, worden doorberekend tegen de dan geldende tarieven.
 8. CarWise is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 17 Bepalingen inzake SaaS-diensten

 1. CarWise heeft het recht om de SaaS-dienst of gedeelten daarvan aan te passen teneinde de functionaliteit te verbeteren en/of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal CarWise Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. CarWise beslist echter als enige over de aanpassingen.
 2. CarWise kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de onderliggende programmatuur. CarWise is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 3. CarWise kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. CarWise zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten plaatsvinden waarop de SaaS-dienst doorgaans het minst intensief gebruikt wordt.
 4. CarWise is nimmer gehouden Opdrachtgever een fysieke drager of download te verstrekken van de onderliggende programmatuur.
 5. Bij gebreke van nadere afspraken hieromtrent zal Opdrachtgever de SaaS-dienst zelf nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en, indien nodig, de gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving aanpassen.

 Artikel 18 Onderhoud van (niet als SaaS-dienst) geleverde Software

 1. CarWise verplicht zich haar programma(‘s) gedurende de contractperiode te onderhouden. De kosten van het onderhoud zijn inbegrepen in de overeengekomen tarieven. Dit onderhoud omvat:
 2. Het, indien mogelijk, aanpassen van de programmatuur in verband met wettelijke eisen die betrekking hebben op de functie van het programma;
 3. Het aanpassen van de programmatuur vanwege de door CarWise en/of door Opdrachtgever geconstateerde fouten mits deze door CarWise worden erkend;
 4. Het, indien mogelijk, aanpassen van de programmatuur overeenkomstig de wensen van meerdere CarWise software Gebruikers, zulks ter beoordeling van de CarWise;
 5. Het, indien mogelijk, technisch verbeteren van de programmatuur op punten; snelheid, robuustheid en overdraagbaarheid, zulks ter beoordeling van CarWise;
 6. CarWise zal zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van een nieuwe versie van een programma die nieuwe versie aan Opdrachtgever aanbieden.
 7. Het onderhoud wordt verricht op basis van een cumulatief release systeem. Een release wordt hierbij steeds opgevolgd door een laatste cumulatieve release. Deze laatste release wordt telkenmaal door CarWise aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld via de support website van CarWise (SupportWise).

 Artikel 19 Gebruiksbeperkingen

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Software uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is Opdrachtgever gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur de Software voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever de Software niet gebruiken ten behoeve van derden, zoals bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Software of de dragers waarop de Software is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software of de Software bij een derde onderbrengen, tenzij het gaat om een oplossing waarin de Software uitsluitend aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld en uitsluitend door Opdrachtgever wordt gebruikt.
 4. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens CarWise uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Opdrachtgever van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van CarWise toegang tot zijn gebouwen en systemen aan CarWise verlenen. CarWise zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die CarWise in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij Opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de Software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

 Artikel 20 Aflevering en installatie

 1. CarWise zal de Software op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent, door CarWise te bepalen formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan Opdrachtgever afleveren en (tenzij anders is overeengekomen) bij Opdrachtgever installeren.
 2. Opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.
 3. De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm met een door CarWise te bepalen inhoud. CarWise beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.
 4. De Software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd bij de aflevering of, indien een door CarWise uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie. Acceptatie leidt ertoe dat CarWise is gekweten haar verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling en aflevering van de Software en, in voorkomend geval, tevens de verplichtingen betreffende de installatie van de Software.

 Artikel 21 Modificeren van de Software

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarWise. CarWise is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste modificaties.
 2. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van CarWise – aangebrachte modificaties.

 Artikel 22 Garantie

 1. CarWise staat er niet voor in dat de programmatuur (c.q. de SaaS-dienst) zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. CarWise zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de Software (c.q. SaaS-dienst) binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering schriftelijk bij CarWise zijn gemeld. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan CarWise te maken. CarWise kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan CarWise toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van CarWise wijzigingen in de Software aanbrengt of laat aanbrengen.
 3. Herstel van fouten geschiedt op een door CarWise te bepalen locatie. CarWise is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Software aan te brengen.
 4. CarWise is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 5. CarWise heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

 Artikel 23 Ondersteuning

 1. CarWise zal iedere geregistreerde Opdrachtgever van Opdrachtgever ondersteunen in het operationeel gebruik van het gebruiksrecht. Support calls kunnen worden aangemeld via de support omgeving en per e-mail. Ingeval door een geregistreerde Opdrachtgever van Opdrachtgever een schriftelijk advies dan wel een bezoek door CarWise op locatie van Opdrachtgever wordt verlangd zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 2. Als na het uitbrengen van een nieuwe versie van de programmatuur naar inzicht van CarWise Opdrachtgever de nieuwe versie dient te installeren, waarin fouten zijn opgelost of verbeteringen zijn doorgevoerd, dient Opdrachtgever deze aanbevelingen op te volgen. Als Opdrachtgever niet tot installatie van de nieuwe versie besluit, kan CarWise niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet optimaal functioneren van de software en is het CarWise toegestaan de ondersteuning op de software op te schorten. CarWise zal een “oude versie” tot 3 maanden na het uitbrengen van een “nieuwe versie” blijven ondersteunen.

 Artikel 24 hardware

 1. Als naar inzicht van CarWise uitbreiding en/of aanpassing van de hardware van Opdrachtgever nodig is, dan zal CarWise dit aan Opdrachtgever meedelen. Als Opdrachtgever niet tot uitbreiding en/of aanpassing besluit, dan kan CarWise niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet optimaal functioneren van de software en is het CarWise toegestaan de ondersteuning op de software op te schorten.

Hoofdstuk 3 – Levering van diensten (consultancy)

Artikel 25 Consultancy dienstverlening

 1. CarWise zal consultancydiensten naar eigen inzicht en naar beste kunnen uitvoeren. Er is bij uitvoering van deze werkzaamheden nimmer sprake van een resultaatsverbintenis. Aangezien de doorloop van een opdracht op het gebied van consultancy afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en diens medewerking, zijn opgegeven doorlooptijden nimmer bindend.
 2. De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van CarWise.

 Artikel 26 Verrichten van installaties

 1. Alle voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor installatie van CarWise software zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van CarWise, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat dergelijke voorzieningen aanwezig en ingericht zijn volgens de opgegeven minimale systeemeisen van CarWise.
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het personeel van CarWise direct na aankomst op de overeengekomen locatie kan aanvangen met de werkzaamheden en voorts in de gelegenheid is deze werkzaamheden binnen de normale werkuren te verrichten. Uitsluitend indien dit noodzakelijk is (en deze noodzaak door CarWise wordt erkend), zullen werkzaamheden buiten de normale werkuren plaats kunnen vinden.
 3. In het geval het personeel van CarWise op de overeengekomen locatie niet kan aanvangen met de werkzaamheden, behoudt CarWise zich het recht voor om de totale reistijd en de verloren gegane werktijd tegen het overeengekomen uurtarief bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Het personeel van CarWise dient zich bij aanvang van de werkzaamheden op locatie te conformeren aan het beveiligingsbeleid van Opdrachtgever en daarmee ter plaatse de beveiligingsrichtlijnen op te volgen mits deze nadrukkelijk en tijdig zijn gemeld door Opdrachtgever aan het betrokken personeel van CarWise.